Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น  มีนักเรียนทั้งสิ้น 780 คน  ดังนี้    
(ข้อมูล  ณ  วันที่  15 มิถุนายน  2561)

ระดับชั้น

ชั้นปี ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1 117 93 210
  ม.2 98 89 187
  ม.3 100 86 186
รวม   315 268 583
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 47 37 84
  ม.5 25 44 69
  ม.6 15 29 44
รวม   87 110 197
รวมทั้งสิ้น   402 378 780

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด