Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

                                  

อักษรย่อ

   น.ร.ว.

สีประจำโรงเรียน

   ชมพู - ขาว

ปรัชญาโรงเรียน

   การศึกษาทำให้เจริญงอกงาม

คำขวัญประจำโรงเรียน    พัฒนาตนเป็นคนดี  ก้าวทันเทคโนโลยี
     มีวิถีความเป็นไทย  ใช้ชีวิตแบบพอเพียง

 


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด