Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

วิสัยทัศน์
 

                    " โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) บริหารจัดการศึกษาได้มาตรฐาน  ยกระดับการมีส่วนร่วม  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "

 

พันธกิจ
 

                    1. พัฒนาวิชาการสู่มาตรฐานสากลและสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                    2. พัฒนาบุคลากรครูและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
                    3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังความรักชาติ นับถือศาสนา เคารพเทิดทูน พระมหากษัตริย์และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                    4. ส่งเสริมผู้เรียนให้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้งระบบ                   

 

เป้าหมาย
 

                    1. นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณภาพและประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
                    2. นักเรียนมีระเบียบ มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุมีผล มีเจตคติที่ดี ดำรงตน อย่างพอเพียงอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
                    3. บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
                    4. โรงเรียนมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
                    5. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
                    6. สถานศึกษามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบ
                   

นโยบายโรงเรียน
 

                    1. ส่งเสริมเร่งรัดการจัดการศึกษา โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ พัฒนาตนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้และเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                    2. ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว ชุมชน และสถาบันศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
                    3. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนเป็นที่ยอมรับของชุมชน
                    4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี งานวิจัย และการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา
                    5. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน
                        อย่างมีประสิทธิภาพ
                    6. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ของโรงเรียนให้ทันสมัยและสามารถใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
                    7. ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลงานของโรงเรียนต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด