Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner

ประวัติโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)
            

                “โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)” เกิดจากแนวความคิดของชุมชนร่วมกับนายกเทศมนตรีนครระยอง นายวรวิทย์  ศุภโชคชัย ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบให้นักเรียนและผู้ปกครองมีโอกาสเลือกเรียนตามอัจฉริยภาพของตนเอง  โดยเริ่มดำเนินการจัดการศึกษาในปีการศึกษา  2552 เป็นปีแรก  ตั้งแต่  1 เมษายน 2552  โดยมี  นายบุญสืบ  เจริญรัตน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครระยอง  เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และมอบหมายให้  นายชณินทร์  บรรจงอักษร  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม  ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ โดยใช้สถานที่ของวัดโขดใต้ และใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม จำนวน 3 อาคารเรียน มีเนื้อที่ 6 ไร่เศษ อาคารอำนวยการ 1 หลัง ห้องน้ำ 2 หลัง มีการจัดการเรียนการสอน 3 หลักสูตร คือ วิทย์– คณิต (สสวท.) เสริมภาษา (EIT) และทั่วไป  โดยมีการทำสัญญาความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างเทศบาลนครระยองกับคณะครุศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และจัดกระบวนการเรียนการสอนแนวเดียวกับโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ในปีแรกมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 120 คน แบ่งเป็น  4 ห้องเรียน  โดยใช้อาคารเรียนสีฟ้าของโรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม (วัดโขดใต้) เป็นสถานที่เรียนจำนวน 1 อาคาร  พร้อมทั้งโอนย้ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล  มาสังกัดโรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้) แต่ฝากเรียนไว้ที่โรงเรียนเดิม   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 3 ห้องเรียน  รวมทั้งหมด  10 ห้องเรียน  341  คน และมีครูจำนวน  17 คน โดยย้ายจากโรงเรียนเทศบาลวัดลุ่มมหาชัยชุมพล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน  ภารโรง  1 คน  นักศึกษาฝึกสอนจาก สพล. จังหวัดชลบุรี  2 คน

                ปีการศึกษา  2554  มีนักเรียนทั้งหมด  431  คน  มีการดำเนินการก่อสร้างอาคารวิสุทธิ์คุณาการ  เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องประชุมและชั้นล่างเป็นใต้ถุนโล่ง    มีผู้บริหารจำนวน 1 คน  มีครูประจำการจำนวน  20 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คนภารโรง 2 คน  นักศึกษาฝึกสอนจาก สพล. จังหวัดชลบุรี  1 คน

                ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เป็นปีแรก ในหลักสูตรวิทย์-คณิต 1 ห้อง และอังกฤษ-จีน 1 ห้อง มีนักเรียน  ทั้งหมดจำนวน 481  คน

                ปีการศึกษา  2556 โรงเรียนได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  มีนักเรียน 475 คน  และในปีการศึกษานี้  เทศบาลนครระยองได้ทำบันทึกความเข้าใจ  (MOU)  กับเมืองเหอฉือ  มณฑลกว่างสี  ประเทศจีน  ในการนำนักเรียนไปศึกษาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  เป็นระยะเวลา  5  ปี  โดยในรุ่นแรกนำนักเรียน  จำนวน  31  คน ไปทัศนศึกษา  เป็นเวลา  10  วัน  ในเดือนกรกฎาคม  2556 

                ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนได้เปิดทำการเรียนการสอนครบทั้ง  6  ชั้นเรียนคือตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 6  มีจำนวนนักเรียน  585  คน  รวม 21  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  40  คน

                ปีการศึกษา  2558  มีจำนวนนักเรียน 765  คน  รวม 26  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  43  คน

                ปีการศึกษา  2559  มีการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์  มีจำนวนนักเรียน  840  คน  รวม  29  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  47  คน

               ปีการศึกษา 2561  มีจำนวนนักเรียน 780 คน  รวม  29  ห้องเรียน  มีคณะผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  55  คน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด