Facebook


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รอบรู้เรื่องอาเซียน

จำนวนผู้เข้าชม

Banner


          โรงเรียนนครระยองวิทยาคม (วัดโขดใต้)  จัดกิจกรรมเดินทางไกล-อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่  เมื่อวันที่  15 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อฝึกความมีระเบียบวินัย  ความอดทน  รู้จักช่วยเหลือตนเองและรู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น


ผุ้อำนวยการโรงเรียน

สิ่งที่น่าสนใจ

10 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด